Laatste nieuws Raad van State polderhoofdkanaal.

Polderhoofdkanaal, Foto Frans Staats.De Raad van State geeft tegenstanders Polderhoofdkanaal tot begin december tijd voor een reactie.

De tegenstanders van heropening van het Polderhoofdkanaal krijgen van de Raad van State tot uiterlijk 2 december 2013 de gelegenheid om te reageren op de informatie die Opsterland na de vorige zitting heeft opgestuurd.

De Raad van State vroeg de gemeente de berekening toe te sturen, waaruit de banengroei blijkt die ontstaat, als het kanaal open gaat. Dit is inmiddels gebeurd.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State  heeft de partijen toestemming gevraagd om een eventuele tweede zitting achterwege te laten. Zowel de staatssecretaris van EZ als de gemeente Opsterland hebben aangegeven dit prima te vinden. Wat hen betreft kan het verder schriftelijk worden afgehandeld.  

Als er toch nog tot een tweede zitting wordt besloten en de uitspraak na 6 weken wordt gedaan, kan de heropening van het Polderhoofdkanaal nog binnen de geplande termijn worden gerealiseerd. De eventuele tweede zitting gepland is op 17 december 2013 om 15.00 uur.

Tekst: http://www.opsterlandsbelang.nl/


Persagenda Raad van State.
Dinsdag 15 oktober
13.00 uur

(Besluiten voor bevaarbaar maken van Polderhoofdkanaal)

Zitting over de ontheffing die de toenmalige staatssecretaris van Econmische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft verleend aan de gemeente Opsterland. Het gaat om een ontheffing van de Flora- en Faunawet voor de waterspitsmuis, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever. De ontheffing is nodig omdat de gemeente het Polderhoofdkanaal weer bevaarbaar wil maken en daarvoor de verblijfplaatsen van deze diersoorten worden verstoord. Het Polderhoofdkanaal is een 7,5 kilometer lang kanaal dat loopt van De Veenhoop via Nij Beets naar de Nieuwe Vaart in Opsterland. De staatssecretaris heeft geweigerd een ontheffing te verlenen voor de kleine modderkruiper en groene glazenmaker, omdat met een aantal maatregelen kan worden voorkomen dat de verblijfplaatsen van deze soorten worden verstoord. Twee inwoners van De Veenhoop kwamen eerder bij de rechtbank Leeuwarden in beroep tegen de ontheffing. De rechtbank stelde hen in december 2012 in het gelijk en oordeelde dat ook een ontheffing nodig was voor de kleine modderkruiper en de groene glazenmaker. Ten aanzien van de ontheffing voor de waterspitsmuis, de grote modderkruiper en de gestreepte waterroofkever was de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een 'dwingende reden van groot openbaar belang' op grond waarvan de bescherming van die diersoorten opgeofferd kon worden aan het belang van het bevaarmaken van het Polderhoofdkanaal. Het college van burgemeester en wethouders van Opsterland komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem heeft de rechtbank op onjuiste wijze getoetst of sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang. De staatssecretaris heeft inmiddels een nieuw besluit genomen en daarbij weer ontheffing verleend voor de waterspitsmuis, grote modderkruiper en gestreepte waterroofkever en dit keer ook voor de kleine modderkruiper en groene glazenmaker. (zaaknummer 201301008/1) De zitting gaat ook over de omgevingsvergunning die het gemeentebestuur van Smallingerland heeft verleend voor twee bruggen in De Veenhoop. Het gaat om de brug Kanaeldyk 35/Krûswei en de brug Kanaeldyk 6. De bruggen worden gebouwd, omdat het Polderhoofdkanaal op die plekken weer bevaarbaar wordt gemaakt. Een aantal inwoners van De Veenhoop kwam eerder tegen deze vergunning bij de rechtbank Noord-Nederland in beroep. Volgens hen passen de bruggen niet in het open landschap. De bruggen blokkeren waardevolle doorzichten op cultuurhistorische en landschappelijke elementen, aldus de inwoners. Ook vinden de inwoners dat het gemeentebestuur het bouwplan na de aanpassingen opnieuw aan de welstandscommissie Hûs en Hiem had moeten voorleggen voor advies. De rechtbank stelde hen in april 2013 in het ongelijk. Een aantal van de inwoners werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij niet eerder een zienswijze tegen het ontwerp van de vergunning hadden ingediend. Tegen die uitspraak komen enkele inwoners in hoger beroep bij de Raad van State. (zaaknummer 201305094/1)

Bron:http://www.raadvanstate.nl/agenda/persagenda.html?date=2013-10-15&year=2013&month=10&calendar_id=4&q=polderhoofdkanaal

Zoeken