Beetsterzwaag, 22 oktober 2013

Het Polderhoofdkanaal, verhalen en feiten.

De heropening van het Polderhoofdkanaal houdt de gemoederen al jaren bezig. Binnenkort zal de Raad van State zich uitspreken en dat is het moment van de waarheid. Heeft het ministerie gelijk gehad om een ontheffing op de Flora- en faunawet te verstrekken of niet? Als één van de belanghebbenden hoopt de gemeente Opsterland van harte dat wij eindelijk aan de slag kunnen.

Toch blijken er nog altijd misverstanden of onduidelijkheden te bestaan. De opvatting die je soms kunt lezen is dat wordt gedacht dat gemeenschapsgeld zou worden verspild, met name omdat het project duurder is geworden dan bij aanvang geraamd. Dat heeft alles te maken met de uitgebreide natuurcompensatie. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe natuur voor planten en dieren om een eventuele verstoring tijdens het varen in het kanaal te compenseren. Natuurorganisaties, die hierop hebben aangedrongen, zijn tevreden met de voorgestelde maatregelen. Dit is dus geen weggegooid geld van de provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Opsterland, alsmede de Europese Unie, die een groot deel van het project subsidieert. Daarnaast leveren de werkzaamheden in het kader van de heropening ook werkgelegenheid op.

Skutsje bij de sluis
     Skûtsje door de sluis.

De provincie en betrokken gemeenten steken geld en energie in de heropening om de levendigheid en leefbaarheid in de regio, waarin de dorpen De Veenhoop en Nij Beets liggen, te vergroten maar op zijn minst op peil te houden. Door sommige bezwaarmakers wordt betoogd dat de positieve werkgelegenheidseffecten alleen gelden voor de dorpen. Dit is echter een te beperkte insteek. De heropening zal onder meer effect hebben op het aantal vaarbewegingen richting de Turfroute en richting Drachten. Hoe meer er wordt gevaren, hoe meer er wordt besteed en geïnvesteerd. Hoeveel dat is blijkt uit rekenmodellen, die geënt zijn op vergelijkbare regio’s en projecten.

Ook wordt soms betoogd dat het aantal geschatte vaarbewegingen door het kanaal toch niet kunnen leiden tot de bestedingen die dit volgens rapportages met zich meebrengen. Het klopt dat de vaargasten gemiddeld geen honderden euro’s per vaarbeweging besteden. Wel lokt open vaarwater investeringen uit, zo hebben bijvoorbeeld horecaondernemers (uitbreidings)plannen in de regio en zijn er heel veel nieuwe initiatieven als de heropening een feit wordt, zowel klein als groot.  

  

Turfbokken in het PH kanaal
     Bezoekers van It Damshûs in de oude turfbokken aan het varen.

Als de indruk wordt gewekt dat er sinds het rapport Hermans uit 2010 geen werk is gemaakt van de aanbevelingen die hier instaan, is dat niet juist. Het college heeft de aanbevelingen zeer serieus genomen. De periodieke rapportage richting de gemeenteraad is nog altijd een feit. De raad heeft bij de beslissing om door te gaan met het project een zeer uitgebreide afweging gemaakt waarbij alle benodigde informatie is verstrekt en men is nadrukkelijk meegenomen in het proces. Dat geldt ook voor de bezwaarmakers waarmee zowel individueel als via een klankbordgroep is gesproken. Gekeken is of bezwaren konden worden weggenomen en daar waar mogelijk is dit daadwerkelijk gebeurd. Daar waar informatie bij ons is opgevraagd, is die verstrekt, voor zover wij hierover beschikten uiteraard.

Als het gaat om de zitting bij de Raad van State 15 oktober jl. wordt in sommige media of anderszins de indruk gewekt dat er geen sprake was van een goede voorbereiding. Dit wordt dan gerelateerd aan het feit dat door de Raad van State om onderzoekgegevens die ten grondslag liggen aan de resultaten ter zake van de werkgelegenheidseffecten is gevraagd. Deze cijfers komen uit een rapport van ZKA, een gerenommeerd onafhankelijk economisch adviesbureau, dat door ons gevraagd is om een berekening te maken van de effecten op de werkgelegenheid als de heropening doorgang vindt. Men maakt gebruik van modellen, die volgens professor Frans Boekema, hoogleraar op het gebied van onderzoek naar ontwikkeling van regionale en stedelijke economie, gangbaar en bruikbaar zijn. Dat de Raad van State meer wil weten van ZKA over de achterliggende methodiek was voor hen en voor ons niet te voorzien, maar het is uiteraard geen enkel probleem om deze informatie alsnog op te sturen.

Turfbok in het PH kanaal 
     Terugkerende turfbok.   

Ondanks alle inzet van heel veel partijen kan het zijn dat de Raad van State van mening is dat het grote maatschappelijk belang onvoldoende is aangetoond. Dan is dat een grote teleurstelling voor velen en uiteraard ook voor ons. Toch is er de overtuiging dat de voorstanders, verenigingen van plaatselijk belang, bedrijven en organisaties in de regio, ambtenaren van de provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland en de gemeente Opsterland er alles aan hebben gedaan om het belang van openstelling goed aan te tonen en het project te laten slagen. Uiteraard hopen wij dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. Het zijn spannende tijden…

Rob Jonkman

Rob Jonkman

Wethouder gemeente Opsterland
Foto's Pieter Nauta.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 77 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.