Artikelindex

 


BEETSTER POLDER OP DE SCHOP.

De Ruilverkaveling Midden Opsterland kwam na de afronding van  de verkavelingen in het noorden, oosten, zuiden en westen in de gemeente Opsterland.
In 1977 startte een voorbereidingscommissie met de opstelling van een ontwerpplan voor deze ruilverkaveling (sinds 1956 was hiervan al sprake).

Het doel van deze verkaveling in dit gebied was te onderscheiden in algemene en particuliere.
De algemene belangen waren:
- de verkaveling (goed bewerkbare en aangesloten percelen grond dicht bij huis),
- verbetering van de ontsluiting (toegang tot de gebouwen en de percelen),
- verbetering van de waterhuishouding (af- en ontwatering en watervoorziening).

De particuliere belangen waren:
- het veiligstellen en behoud van natuurgebieden,
- verbetering van de plattelandswegen,
- aanleg van veilige fietsverbindingen,
- verbetering van de recreatieve mogelijkheden, o.a. door de aanleg van aanlegplaatsen, ruiterpaden en visplaatsen.
In 1981 werd het voorontwerp besproken op inspraakbijeenkomsten.

Midden-Opsterland is bodemkundig zeer verschillend. Het noordwestelijke deel van de gemeente (dus ook in de regio Nij Beets) heeft een veenbodem (NAP plm. – 1,70 m), terwijl het oosten bestaat uit zandgrond (NAP plm. + 1,50 m. tot plm. + 5,50 m.).
De scheidslijn tussen laag en hoog wordt globaal gevormd door de A7.
A7 richtinng Heerenveen
    De A7 vanaf viaduct Beetsterzwaag richting Heerenveen.

De totale oppervlakte cultuurgrond is 7400 ha (84 %). Het overige percentage bestaat uit bossen, woeste grond, wegen, waterlopen en bebouwing.
Het aantal bedrijven in dit gebied met meer dan 50 melkkoeien vertienvoudigde in twaalf jaar (1967/10 bedrijven; 1977/100 bedrijven). Bovendien nam het aantal agrarische bedrijven met meer dan 30 ha weiland toe.
Nij Beets telde in 1960 117 boerderijen; in 2013 resteren er nog maar 22 grote actieve agrarische bedrijven (telling FV.).

 Nieuwe boerderij aan de Geawei  fam. Smidstra
       Nieuwe boerderij aan de Geawei, Fam. Smidstra.

PLATTELANDSWEGEN.
Midden Opsterland telde  ruim 92 km. verharde en 34 km. onverharde wegen.
De problemen waren:
- te smalle wegen,
- slecht of matig wegdek,
- te zwakke fundering in de veenbodem,
- te smalle bermen.
Verbetering van de plattelandswegen was beslist noodzakelijk door de komst van grote melktankwagens, vrachtwagens, bulkvervoer en de brede landbouwwerktuigen.

Prikkewei 55
    Oude prikkewei.

 

Zoeken