Artikelindex


EEN RIJK VERENIGINGSLEVEN IN NIJ BEETS.

KLIUWEND OMHEECH.

Meteen na de tweede Wereldoorlog werd op 19 september 1945 toneelvereniging Freonetal Kliuwend Omheech opgericht. Later ging de vereniging verder onder de naam Kliuwend Omheech.

De toneelclub startte met veertien leden en brachten voor het eerst “Twa Sisters” in vier bedrijven ten tonele in café De Hoek. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter P. Lanting, secretaris H.W. Rinzema (werd later erelid) en penningmeester J. Weijer. De overige bestuurleden waren mevrouw J. Huisman- De Leeuw en mej. W. Meester.


     Uitvoering van een revue van Kliuwend Omheech.

De doelstelling van de toneelvereniging was: “Mei in ploech toanielminsken in winterskoft leare en oefenje, om dernei foar it fuotljocht de minsken yn’e seal in noflike joun te besoargjen”. “It is in klub fan en foar alle Ny Beetsters”.

In de beginjaren moesten de leden op de ledenvergadering een voordracht doen of een verhaaltje vertellen. Om de kwaliteit van het toneelspel te bewaken sloot men zich aan bij “It Boun fan Fryske Toanielselskippen” en nam Kliuwend Omheech regelmatig deel aan toneelwedstrijden.

Bij het eeuwfeest (1963) van ons dorp Nij Beets werd de speciaal geschreven revue “Fan wetterlân ta better lân” door de toneelvereniging opgevoerd.

In 1995, toen Kliuwend Omheech een halve eeuw bestond, werd een speciale revue opgevoerd in café de Hoek.

Decennialang werden de toneelvoorstellingen voor het voetlicht gebracht in café de Hoek, maar een aantal jaren geleden werd dit pand veranderd in een medisch centrum van dokter Stadt. Kliuwend Omheech verhuisde naar het voormalige Buurthuis oftewel het Trefpunt.


BEGRAFENISVERENIGING “DE LAATSTE EER”.

Aan de Straatweg werd in 1924 een geheel nieuwe begraafplaats met toegangsweg door de gemeente Opsterland ingericht. Op deze begraafplaats werden bovendien een materialenhok en een koetshuis met een rieten dak gebouwd.

Voorheen werden de overledenen, die vroeger op een platte wagen naar hun laatste rustplaats werden gebracht, begraven op de oude begraafplaats bij de Adelskerk in Oud Beets.

De familie van de overledene kon sinds 1926 dus een keuze maken uit de oude en de nieuwe begraafplaats. Hiervoor organiseerden vijf buurtverenigingen de begrafenissen.

Hoofdmeester der O.L.-school in Nieuw Beets dhr. Popping was in 1926 oprichter van de nieuwe begrafenisvereniging De Laatste Eer met 27 leden.

Vanaf 1930 werd schilder Mast veertig jaren lang bode van de begrafenisvereniging.

Het personeel, dat door het bestuur werd benoemd, bestond uit een bode, een hulpbode, tien dragers, een koetsier, twee afleggers en twee aflegsters.

In januari 1936 telde de vereniging 336 leden; vijf jaar later al 412.

In 1918 werd reeds een nieuwe lijkkoets aangeschaft. Heine Lageveen werd door het bestuur benoemd tot koetsier. Na veertig jaar trouwe dienst (1958) werd deze lijkkoets vervangen door een lijkauto van Kijlstra uit Drachten. De oude lijkkoets werd voor ƒ 25,00 aan een bestuurslid verkocht.

In 1953 telde de begrafenisvereniging al meer dan 500 leden. Sinds 1960 verlaten veel leden de vereniging en sluiten een overlijdensverzekering af.

In 1955 werd de begrafenisvereniging lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, die regelmatig met aangepaste richtlijnen kwam.

Om het dragen van de soms zware lijkkisten te vergemakkelijken voor de dragers werd er in 1962 een nieuwe rijdende baar met zinktoestel aangeschaft.

Tijden veranderen snel. De leden van de Laatste Eer kunnen vanaf 1967 ook kiezen voor een crematie in het eerste hagelnieuwe crematorium van Friesland in Goutum.

Sinds 1972 groeide het idee binnen het bestuur om in Nij Beets een aula te bouwen, waar de overledene kon worden opgebaard. Eerst dacht men aan de Prikkewei-school (Hervormde School), maar later werd het bijgebouwtje van het Buurthuis veranderd in een aula.

Door te gering gebruik is de aula een aantal jaren geleden weer verdwenen.

De urnen blijven in het crematorium, maar in 1981 wordt er op de begraafplaats een urnenveldje ingericht om de urnen bij te zetten in een grafkeldertje.

Ook werd in datzelfde jaar een koeldeksel aangeschaft, waardoor de mogelijkheid bestond om de overledene thuis op te baren.

Op dit moment kunnen de inwoners nog steeds lid zijn en worden van de Beetster begrafenisvereniging DE LAATSTE EER.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 41 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.